Coaching-Psychologie

.

Algemene voorwaarden voor cursisten

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen en workshops waarvoor men zich individueel inschrijft. 

Een cursist schrijft zich in voor een cursus of workshop door een mail te sturen naar info@coaching-psychologie.nl en verklaart daarmee akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. 

Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Na ontvangst van de aanmelding stuurt Coaching-Psycholgie een e-mail via info@coaching-psychologie.nl naar degene die zich ingeschreven heeft waarin de inschrijving wordt bevestigd. Indien daar aanleiding toe is wordt eerst geïnformeerd naar de vereiste voorwaarden voor deelname. 

Indien de cursus vol is kan de cursist zich opgeven voor de wachtlijst. Wanneer een cursusplaats vrijkomt zal de eerste op de wachtlijst benaderd worden. Heeft deze geen interesse (meer), dan wordt nummer twee benaderd enzovoorts. Indien het aantal inschrijvers voor een cursus of workshop minder bedraagt dan twee derde van het maximum aantal, wordt de cursus of workshop geannuleerd. Er zal met de mensen die zich ingeschreven hebben worden overlegd over plaatsing in een cursus op een later tijdstip. 

Ongeveer acht weken voor aanvang van cursus ontvangt de cursist een factuur, die uiterlijk vier weken voor aanvang van de cursus betaald dient te zijn. De factuur wordt naar het privé e-mailadres van de cursist gestuurd, tenzij op het inschrijfformulier anders is aangegeven. De cursist is verantwoordelijk voor tijdige betaling. Indien de werkgever van de cursist de cursuskosten betaalt, zal de cursist ervoor zorgdragen dat de factuur tijdig betaald wordt. 

Annulering cursus 

Annuleren kan alleen schriftelijk (per e-mail of brief). Als annuleringsdatum geldt de datum van de uitgaande mail dan wel de datum van de poststempel. Na inschrijving is men een bedrag van € 50,- aan administratiekosten verschuldigd, indien de deelname wordt geannuleerd vóór ontvangst van de factuur.Daarna bedragen de annuleringskosten: bij annulering binnen acht weken vóór de cursusstart 15% van de cursuskosten, hierna tot zes weken vóór cursusstart 50% van de cursuskosten, van zes tot vier weken vóór cursusstart 75% van de cursuskosten, vier weken vóór cursusstart of later 100% van de cursuskosten. Wanneer echter een reserve-kandidaten de cursusplaats wil innemen, kan hiervan worden afgeweken. Ook mag men zelf een vervanger aanwijzen, indien deze voldoet aan de voorwaarden voor toelating tot de cursus. In dat geval wordt alleen € 50,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering van een cursus of workshop kan de directie van Coaching-Psychologie bij hoge uitzondering besluiten om het nog verschuldigde cursusgeld te verminderen of kwijt te schelden. Dit kan alleen op grond van zwaarwegende redenen, die uitsluitend de cursist betreffen. Anderen dan de cursist kunnen aan een dergelijke vermindering of kwijtschelding geen enkel recht ontlenen. 

Gemiste cursusdagen 

In cursussen van 4 dagen (25 uur) mag maximaal 1 dag gemist worden, die zal moeten worden ingehaald tijdens een volgende cursus. In een cursus van 8 dagen (50 uur) mogen maximaal 2 dagen gemist worden, waarvan minimaal 1 dag zal moeten worden ingehaald. Voor de 2e dag zal een vervangende opdracht gemaakt moeten worden.Gemiste dagen in een workshop van 1 of 2 dagen moeten altijd ingehaald worden. Gemiste dagen mogen worden ingehaald tijdens een volgende cursus of workshop. De kosten voor een inhaaldag bedragen € 50. 

Uitval lesdag docent of extreme weersomstandigheden door overmacht 

Bij uitval van een docent door overmacht zal Coaching-Psychologie zich tot het uiterste inspannen om adequate vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal Coaching-Psychologie zo spoedig mogelijk met een alternatieve lesdatum komen. Dat geldt ook voor uitval van een lesdag door extreme weersomstandigheden. In dit geval heeft de cursist geen recht op (schade)vergoeding of vergoeding van (extra) reiskosten. De extra kosten voor de verzorging van lesdagen die hieruit voortvloeien, zijn voor Coaching-Psychologie. Mocht een cursist verhinderd zijn op de alternatieve datum dan kan hij/zij kosteloos de dag inhalen in een andere cursus. 

Algemene voorwaarden voor aanvragers van een in company training Coaching-Psychologie

Alle offertes voor een in company training van Coaching-Psychologie zijn acht weken geldig, tenzij in de offerte een andere termijn is gesteld. Na afloop van de termijn kan aan de offerte op generlei wijze enig recht worden ontleend. Coaching-Psychologie kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de aanvrager van de in company training redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Door de offerte te tekenen gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. 

Ongeveer acht weken voor aanvang van de in company training ontvangt de organisatie die de offerte getekend heeft een factuur, die uiterlijk twee weken voor aanvang van de in company training betaald dient te worden. Indien de factuur niet betaald is, gaat de eerste dag van de in company training niet door en wordt deze zo mogelijk uitgesteld. 

Ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 

Annulering kan alleen schriftelijk (per e-mail of brief). Als annuleringsdatum geldt de datum van de uitgaande mail dan wel de datum van de poststempel. Bij annulering tot tien weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 50% van de kosten verschuldigd. Bij annuleren binnen tien weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 100% van de kosten verschuldigd. 

Coaching-Psychologie kan de overeenkomst ontbinden indien: opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt na het sluiten van de overeenkomst; door vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Coaching-Psychologie kan worden gevergd dat deze de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen; voorafgaand aan de in company training de opdrachtgever zijn (financiële) verplichtingen jegens Coaching-Psychologie niet is nagekomen 

Uitval lesdag docent of extreme weersomstandigheden door overmacht 

Bij uitval van een docent door overmacht zal Coaching-Psychologie zich tot het uiterste inspannen om adequate vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal Coaching-Psychologie zo spoedig mogelijk met een alternatieve lesdatum komen. Dat geldt ook voor uitval van een lesdag door extreme weersomstandigheden. In dit geval heeft de cursist geen recht op (schade)vergoeding of vergoeding van (extra) reiskosten. De extra kosten voor de verzorging van lesdagen die hieruit voortvloeien, zijn voor Coaching-Psychologie. Mocht een cursist verhinderd zijn op de alternatieve datum dan kan hij/zij kosteloos de dag inhalen in een andere cursus. 

Overige algemene voorwaarden Coaching-Psychologie

Betaling en incassokosten 

Betaling dient steeds te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. 

Auteursrecht 

Voor alle draaiboeken en overige leermiddelen zijn alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coaching-Psychologie. Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich te wenden tot Coaching-Psychologie. 

Mondelinge mededelingen van medewerkers van Coaching-Psychologie zijn alleen geldig wanneer deze door Coaching-Psychologie schriftelijk worden bevestigd. De door Coaching-Psychologie opgeslagen versie van een e-mail geldt als bewijs, behoudens tegenbewijs door de cursist of de organisatie die de offerte getekend heeft. Een door Coaching-Psychologie elektronisch verzonden bericht wordt geacht te zijn ontvangen door de cursist of de organisatie die de offerte getekend heeft op de dag van verzending, tenzij de cursist of de organisatie die de offerte getekend heeft bewijst dat deze communicatie niet ontvangen is. Voor zover de communicatie niet ontvangen is als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van de cursist of de organisatie die de offerte getekend heeft, komt dit voor risico van de cursist of de organisatie die de offerte getekend heeft. 

Aansprakelijkheid 

Onze aansprakelijkheid wordt beperkt tot het bedrag dat beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars uitkeren. Een kopie exemplaar van de polis is op aanvraag bij ons opvraagbaar. Nederlands recht is van toepassing.